Có 1 kết quả:

qíng

1/1

qíng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giơ lên

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Vác, bưng, nâng, giơ cao. ◎Như: “kình trà cụ” 擎茶具 bưng đồ trà.
2. (Động) Cầm, nắm. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Thư tòng trĩ tử kình” 書從稚子擎 (Chánh nguyệt tam nhật quy khê thượng 正月三日歸溪上) Sách theo trẻ cầm (về).
3. (Động) Tiếp thụ.

Từ điển Thiều Chửu

① Vác, giơ cao.

Từ điển Trần Văn Chánh

Vác, nâng lên, nhấc lên, nhắc lên, giơ lên: 雙手擎杯 Hai tay nâng cốc; 衆擎易舉 Đông tay hay việc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nâng lên rồi giữ chặt.

Từ điển Trung-Anh

to raise (hand)

Từ ghép 9