Có 1 kết quả:

qín huò

1/1

qín huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to apprehend
(2) to capture
(3) to seize

Một số bài thơ có sử dụng