Có 1 kết quả:

dān bǎo

1/1

dān bǎo

phồn thể

Từ điển phổ thông

đảm bảo, bảo đảm

Từ điển Trung-Anh

(1) to guarantee
(2) to vouch for