Có 1 kết quả:

bò kāi

1/1

bò kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to break open