Có 1 kết quả:

jù wǒ kàn

1/1

jù wǒ kàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in my view
(2) in my opinion
(3) from what I can see