Có 1 kết quả:

jù chēng

1/1

jù chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) it is said
(2) allegedly
(3) according to reports
(4) or so they say