Có 1 kết quả:

jǐ zhàn

1/1

jǐ zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize
(2) to push aside and occupy