Có 1 kết quả:

jǐ nǎi

1/1

jǐ nǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to milk