Có 1 kết quả:

jǐ duì

1/1

jǐ duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to mock
(2) to bully
(3) to force (a concession out of sb)