Có 1 kết quả:

zhuó dì

1/1

zhuó dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pass the civil service examination (in imperial China)