Có 1 kết quả:

zhuó shēng

1/1

zhuó shēng

phồn thể

Từ điển phổ thông

lên chức, thăng chức, thăng tiến