Có 1 kết quả:

cā liàng

1/1

cā liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to polish