Có 1 kết quả:

cā shāng

1/1

cā shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abrade
(2) to scrape
(3) to chafe
(4) to graze
(5) abrasion
(6) friction burn
(7) scratch