Có 1 kết quả:

cā lüè

1/1

cā lüè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to brush against
(2) to graze
(3) to scratch