Có 1 kết quả:

cā qiāng zǒu huǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to shoot accidentally while polishing a gun
(2) (fig.) a minor incident that sparks a war