Có 1 kết quả:

cā yóu

1/1

cā yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to oil
(2) to anoint