Có 1 kết quả:

nǐ yú bù lún

1/1

Từ điển Trung-Anh

to draw an impossible comparison