Có 1 kết quả:

zhì huán

1/1

zhì huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

please return (an item sent in the mail)

Một số bài thơ có sử dụng