Có 1 kết quả:

kuò dà zài shēng chǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to expand production
(2) to reproduce on an extended scale