Có 1 kết quả:

bǎi shì shí jiǎng dào lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

present the facts and reason things out