Có 1 kết quả:

bǎi jià zi

1/1

bǎi jià zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put on airs
(2) to assume great airs