Có 1 kết quả:

bǎi dàng

1/1

bǎi dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to swing
(2) to sway