Có 1 kết quả:

bǎi zhōng

1/1

bǎi zhōng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đồng hồ quả lắc

Từ điển Trung-Anh

pendulum clock

Một số bài thơ có sử dụng