Có 1 kết quả:

bǎi mén miàn

1/1

bǎi mén miàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep up appearances
(2) to put up a front