Có 1 kết quả:

bǎi mén miàn ㄅㄞˇ ㄇㄣˊ ㄇㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep up appearances
(2) to put up a front