Có 1 kết quả:

pān shēng

1/1

pān shēng

phồn thể

Từ điển phổ thông

leo lên, trèo lên