Có 1 kết quả:

cuán cù ㄘㄨㄢˊ ㄘㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to gather closely together