Có 1 kết quả:

lán jiǎn

1/1

lán jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of police etc) to stop (sb) for inspection
(2) to pull (sb) over