Có 1 kết quả:

lán lù

1/1

lán lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to block sb's path
(2) to waylay