Có 1 kết quả:

lán lù hǔ

1/1

lán lù hǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stumbling block