Có 1 kết quả:

lán chē

1/1

lán chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to thumb a lift
(2) to hitchhike