Có 1 kết quả:

lán zǔ

1/1

lán zǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to block
(2) to obstruct