Có 1 kết quả:

rǎng duó

1/1

rǎng duó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to seize