Có 1 kết quả:

rǎng zāi

1/1

rǎng zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ward off calamities
(2) to avoid disaster