Có 1 kết quả:

rǎng gòu

1/1

rǎng gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to clear oneself of dishonor

Một số bài thơ có sử dụng