Có 1 kết quả:

xié shǒu bìng jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

hand in hand and shoulder to shoulder