Có 1 kết quả:

shè xiàng tóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) webcam
(2) surveillance camera