Có 1 kết quả:

shè yǐng jī

1/1

shè yǐng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) camera
(2) movie camera