Có 1 kết quả:

tān fàn

1/1

tān fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stall-keeper
(2) peddler