Có 1 kết quả:

jiǎo bàn jī

1/1

jiǎo bàn jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blender
(2) food mixer