Có 1 kết quả:

jué duó

1/1

jué duó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize
(2) to pillage
(3) to plunder