Có 1 kết quả:

zhī yǔ liú yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. branches and descendants
(2) of a similar kind
(3) related