Có 1 kết quả:

zhī fù

1/1

zhī fù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trả tiền

Từ điển Trung-Anh

to pay (money)