Có 1 kết quả:

zhī fù bù qǐ

1/1

zhī fù bù qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be unable to pay
(2) unaffordable