Có 1 kết quả:

zhī fù bù qǐ ㄓ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be unable to pay
(2) unaffordable