Có 1 kết quả:

zhī fù dé qǐ

1/1

zhī fù dé qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be able to pay
(2) affordable