Có 1 kết quả:

zhī guāng

1/1

zhī guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

watt, unit of power used for electric bulbs