Có 1 kết quả:

zhī gōng sī

1/1

zhī gōng sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) subsidiary
(2) branch