Có 1 kết quả:

zhī chū ㄓ ㄔㄨ

1/1

zhī chū ㄓ ㄔㄨ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spend
(2) to pay out
(3) expense