Có 1 kết quả:

zhī qián

1/1

zhī qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to support the front (military)