Có 1 kết quả:

zhī yuán tǐ fèi yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mycoplasma pneumonia