Có 1 kết quả:

zhī yuán tǐ

1/1

zhī yuán tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mycoplasma (parasitic bacteria without cell wall)